فیلم نوشت فیلم نوشت

اطلاعیه کارگاه های فیلمنوشت

با عرض سلام به اطلاع هنرجویان دوره 2 B می رساند با توجه به محدودیتهای پیش آمده کارگاه این هفته روز پنجشنبه10 اسفند برگزار خواهد شد .دوستان ساعت30 :8 در سالن نمایش پژوهشکده حضور داشته باشند.

اطلاعیه کارگاه های فیلمنوشت

با عرض سلام به اطلاع هنرجویان دوره 2 B می رساند با توجه به محدودیتهای پیش آمده کارگاه این هفته روز پنجشنبه10 اسفند برگزار خواهد شد .دوستان ساعت30 :8 در سالن نمایش پژوهشکده حضور داشته باشند.

----- 0 0
Powered by TayaCMS